POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Procedura certyfikacji

1. Procedurę przyznawania certyfikatów prowadzi Komisja Certyfikująca. Osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest przesłać do Komisji Certyfikującej skan wymaganych dokumentów drogą elektroniczną (patrz w zakładce Kontakt) oraz okazać do wglądu oryginały tych dokumentów jednej z osób Komisji:

 • Wniosek o przyznanie odpowiedniego certyfikatu oraz załączony formularz dla psychoterapeuty lub formularz dla superwizora.
 • Dyplom ukończenia odpowiedniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem.
 • Zaświadczenie o odbyciu stażu klinicznego (w przypadku certyfikatu Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem).
 • Zaświadczenia od stosownej placówki/instytucji o przeprowadzeniu wymaganego minimum ilości godzin pracy terapeutycznej z klientem/grupą (przy wniosku o nadanie Certyfikatu Superwizora niezbędne jest udokumentowanie min. 100 godzin pracy w psychiatrii). Zaświadczenia powinny zostać wystawione przez upoważnioną osobę i zawierać: imię i nazwisko, podpis i dane kontaktowe osoby upoważnionej do wydawania zaświadczenia, nazwę i dane placówki, ilość godzin i okres prowadzenia terapii (pobierz zaświadczenie).
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o certyfikat po zakończeniu szkolenia prowadziła sesje w gabinecie prywatnym, składa własnoręcznie podpisany dokument z opisem przeprowadzonych przez siebie grup/sesji indywidualnych, który będzie zawierał informacje: z jakimi klientami i w jakim miejscu prowadzona była psychoterapia, ile odbyło się sesji z każdą grupą/klientem indywidualnym, ile czasu trwała jedna sesja, jak długo trwała psychoterapia (data rozpoczęcia i zakończenia). Dokument musi zostać potwierdzony podpisem superwizora superwizującego pracę z daną grupą/klientem (pobierz zaświadczenie).
 • Zaświadczenia o odbyciu wymaganej ilości i rodzaju superwizji. Zaświadczenia powinny zawierać: ilość godzin i okres odbywania superwizji, imię nazwisko, dane kontaktowe i czytelny podpis superwizora oraz nazwę Stowarzyszenia wydającego certyfikat superwizora (pobierz zaświadczenie).
 • Rekomendację rekomendowanego superwizora lub superwizorów (w zależności od rodzaju certyfikatu).
 • Dowód opłaty za rozpatrzenie aplikacji oraz dowód opłaty bieżącej składki członkowskiej. Opłata certyfikacyjna wynosi 300 PLN i wpłacana jest na na konto Stowarzyszenia. W przypadku jednoczesnego aplikowania o Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora opłata wynosi 300 PLN.
 • Ponadto przy wniosku o nadanie Certyfikatu Superwizora: rekomendacje dwóch superwizorów, kopia opublikowanego lub przyjętego do druku artykułu, zaświadczenie o odbyciu wymaganej ilości godzin psychoterapii własnej.
 • Jeżeli zaświadczenie o pracy klinicznej, terapii własnej, rekomendacje superwizora i wszelkie inne dokumenty podpisane są przez superwizora, terapeutę, przedstawiciela placówki obcojęzycznego: dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski i dopiero podpisane. Z art. 27 Konstytucji RP wynika, iż językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Każdy dokument powinien być przygotowany w wersji polskiej z tłumaczeniem lub odwrotnie. Można przygotować dokument polski z tłumaczeniami, bez konieczności korzystania z tłumacza przysięgłego.

2. Komisja może podjąć decyzję w oparciu o przesłane jej dokumenty, bądź dodatkowo poprosić kandydata na rozmowę. Komisja może też poprosić ubiegającego się o certyfikat o dodatkowe dokumenty. Decyzja Komisji zostanie przekazana na piśmie w ciągu 60 dni (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Decyzja może być następująca:

 • Przyznanie Certyfikatu Psychoterapeuty/Grupowego Terapeuty/Superwizora Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
 • Kandydat może zostać poproszony o odbycie dalszych szkoleń, zdobycie dodatkowego doświadczenia w pracy klinicznej, lub dodatkową terapię własną i zostanie powiadomiony o tym, w jakim zakresie i w jakiej dziedzinie jest to wymagane. Po spełnieniu tych wymogów kandydat musi na nowo złożyć dokumenty i uiścić opłatę. Komisja rozpatruje ponownie złożony wniosek w ciągu 30 dni (z wyłączeniem lipca i sierpnia).
 • Kandydat może uzyskać odmowę wydania certyfikatu, zawierającą uzasadnienie odmowy. Kandydaci mogą się od tej decyzji jednorazowo odwołać do Komisji Certyfikującej, dokonując opłaty za procedurę odwoławczą, która aktualnie wynosi 200 PLN. Przy ponownym rozpatrywaniu wniosku uczestniczą wszyscy członkowie Komisji Certyfikującej, a w przypadku braku zgodności co do ostatecznej oceny, Komisja zasięga opinii członka Komisji Etycznej Stowarzyszenia. Decyzja podjęta w procedurze odwołaczej jest ostateczna.

Jeśli powyższy tekst nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, napisz proszę na skrzynkę Komisji Certyfikującej.

Poruszenia